Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa

PODSTAWOWE ZADANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

 1. Zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego.
 2. Poznanie zasad organizacji pracy: struktury organizacyjne, podział kompetencji, procedury, planowanie pracy, kontrola.
 3. Kształtowanie umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki.
 4. Weryfikacja, rozwinięcie i praktyczne zastosowanie nabytych w czasie studiów umiejętności.
 5. Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania czasem                       i kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadania.
 6. Zdobycie doświadczenia oraz wiedzy praktycznej ułatwiającej rozpoczęcie pracy zawodowej po ukończeniu studiów.
 7. Przygotowanie studenta do wyjścia poza mury uczelni i rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej.

PODZIAŁ PRAKTYK

Wyższa Szkoła Gospodarki dostosowując kształcenie do Krajowych Ram Kwalifikacji oraz wymagań rynku pracy wprowadziła obligatoryjne praktyki zawodowe w podziale:

 • praktyka podstawowa „Kompetencje pracownicze” - mająca na celu wyposażenie studenta w podstawowe ogólne informacje o środowisku pracy oraz umożliwić mu weryfikację wiedzy i wyobrażeń na temat rynku pracy.
 • praktyka branżowa lub inżynierska - mająca na celu przygotowanie do wyboru tematu pracy dyplomowej                 i zdobycie specjalistycznych umiejętności zawodowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZALICZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH: 

Warunkiem zaliczenia praktyk zawodowych jest dostarczenie poprawnie wypełnionej Karty Praktyk do Koordynatora   ds. kształcenia praktycznego (praktyka „Kompetencje pracownicze”) lub opiekuna praktyk (praktyka branżowa) na Wydziale Gospodarki Turystycznej w Ełku. Dokument powinien zostać podpisany przez upoważnionego pracownika podmiotu gospodarczego (firmy, instytucji, fundacji, stowarzyszenia i in.). Po zweryfikowaniu uzyskanych przez studenta efektów, dokonany zostanie wpis do systemu ISAPS. Informacja o zrealizowanej praktyce umieszczana jest w suplemencie do dyplomu.

Studentom pracującym umożliwiamy zdobycie zaliczenia praktyk na podstawie pracy zawodowej. W celu uznania pracy zawodowej/doświadczenia zawodowego jako ekwiwalentu praktyki, student składa odpowiednią Kartę Praktyk potwierdzoną przez pracodawcę. Osoby prowadzące działalność gospodarczą do Karty Praktyk zobowiązane są dołączyć wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. PROGRAMY PRAKTYK ZAWODOWYCH 

Programy praktyk zawodowych dla wszystkich kierunków wraz z podziałem na obszary kształcenia dostępne są na platformie zdalnego nauczania ONTE. Student powinien zapisać się na kurs programy praktyk zawodowych uzyskując w ten sposób dostęp do programów praktyk na cały okres studiowania.  


WYBÓR MIEJSCA PRAKTYK

Studenci mają możliwość wskazywania (proponowania) miejsca odbywania praktyki, wymaga to jednak akceptacji danego koordynatora ds. kształcenia praktycznego lub opiekuna praktyk w danym Instytucie. Po ustaleniu miejsca praktyki, studenci otrzymują umowy oraz skierowania do właściwych podmiotów gospodarczych. Po zakończeniu praktyki studenci dostarczają do Biura Wydziału umowę i Kartę Praktyk (podpisaną przez upoważnionego pracownika podmiotu gospodarczego). Jeżeli cele praktyki zostały osiągnięte wraz z wystawieniem pozytywnej opinii, student otrzymuje zaliczenie. 


DOKUMENTY:

 • Porozumienia zawierane są pomiędzy Uczelnia, a podmiotem gospodarczym i ustanawiają długookresową (stałą) współpracę pomiędzy Uczelnią i podmiotem gospodarczym. Studenci kierowani są do miejsc realizacji praktyki   na podstawie skierowania sporządzonego i podpisywanego przez koordynatora ds. kształcenia praktycznego Wydziału. W indywidualnych sytuacjach dokumenty mogą wystawić pracownicy Biura Kształcenia Praktycznego.
 • Umowy zawierane są w przypadku krótkotrwałych (jednorazowych) uzgodnień pomiędzy Uczelnią i podmiotem gospodarczym.
 • Skierowanie wystawiane jest na zapotrzebowanie miejsca praktyki, zawiera informacje o rodzaju i wymiarze praktyki.
 • Karta Praktyk to dokument opisujący i potwierdzający odbycie praktyk przez studenta.
   

 Regulamin Praktyk Zawodowych OFERTY PRAKTYK / WOLONTARIAT WEWNĘTRZNY / WOLONTARIAT ZEWNĘTRZNY 
Zakłady pracy deklarujące przyjęcie studentów Wyższej Szkoły Gospodarki w celu odbycia praktyk zawodowych na mocy podpisanych porozumień: 
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku
 • Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku 
 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku 
 • Park Krajobrazowy Puszczy Rominickiej
 • Urząd Miasta Ełku
 • Starostwo Powiatowe w Ełku 
 • Starostwo Powiatowe w Giżycku
 • Urząd Gminy Prostki 
 • Geodeta Uprawniony Maciej Marcinkiewicz, Waldemar Marcinkiewicz, Ełk 
 • Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku 
 • Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku 
 • Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku 
 • I Liceum Ogólnokształcące Stefana Żeromskiego w Ełku 
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie 
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi 
 • Zespół Szkół Samorządowych w Ełku 
 • Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku 

Praktyka w Biurze Podróży 24Holiday w Ełku

Biuro podróży 24Holiday funkcjonuje na rynku turystycznym od 11 lat poszukuje studentów chętnych do odbycia praktyki zawodowej. 
CV wraz z terminem praktyki należy przesyłać na adres: elk@24holiday.pl 

24Holiday Galeria "Brama Mazur"
ul. Plac Miejski 1 lok. 16A
19-300 Ełk
tel. 511 878 651
www.24holiday.pl


Kontakt: 

Koordynator ds. kształcenia praktycznego/Opiekun praktyk 
Agnieszka Danielewicz 
e-mail: agnieszka.danielewicz@byd.pl
tel: (87)621-76-11


 

Aktualności

KONTAKT

Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. 11 Listopada 24
19-300 Ełk
tel. (87)621-76-11
e-mail: wgt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki