Przyjęcie na studia na wyższy semestr

Przyjęcie na studia na wyższy semestr

ZASADY PRZYJĘĆ NA WYŻSZY SEMESTR

Na drugi lub wyższe semestry studiów może zostać przyjęta osoba, która w innej uczelni o podobnym profilu kształcenia uzyskała zaliczenie semestru odpowiednio niższego oraz wypełniła wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

Przeniesienia na drugi lub wyższe semestry studiów na kierunki prowadzone przez WSG następują na podstawie podania kandydata z załączoną kserokopią indeksu uczelni, w której kandydat pobierał studia.

O przyjęciu kandydata decyduje Rektor, określając semestr studiów, na który kandydat został przeniesiony. Dziekan przygotowuje wykaz ewentualnych różnic programowych i terminy ich uzupełnienia.

Na podstawie tych decyzji kandydat zawiera umowę o studia i dokonuje opłaty wpisowej w wysokości 350 zł.

W przypadku konieczności uzupełnienia różnic programowych student wnosi jednorazową opłatę dodatkową w wysokości 300 złotych w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o studia. Ilość miejsc w ramach rekrutacji na drugi i wyższe semestry studiów jest ograniczona. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Niedopełnienie terminu uzupełnienia różnic programowych skutkuje skreśleniem studenta z listy studentów lub powoduje konieczność powtarzania semestru, podczas którego realizowane są zajęcia będące przedmiotem uzupełnienia.


WYMAGANE DOKUMENTY
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na wyższy semestr studiów powinien złożyć następujące dokumenty:
 
 • podanie do Rektora o przyjęcie na studia;
 • wypełniony i wydrukowany kwestionariusz osobowy dostępny w wersji elektronicznej na www.wirtualna.byd.pl Kwestionariusz ten należy wydrukować, podpisać i złożyć do Uczelni dopiero po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia;
 • ksero indeksu z dotychczasowej uczelni – poświadczone za zgodność z oryginałem;
 • kartę przebiegu studiów z wykazem przedmiotów, liczbą godzin zajęć i przypisanych im punktów ECTS, poświadczonej przez macierzystą uczelnią;
 • zaświadczenie z uczelni macierzystej o liczbie zaliczonych semestrów;
 • aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • kserokopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu;
 • oryginał świadectwa dojrzałości, duplikat lub kserokopię - oryginał do wglądu (nie dotyczy studiów II stopnia),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub kserokopię - oryginał do wglądu (dotyczy studiów II stopnia),
 • dowód opłaty wpisowej w wysokości 350 zł wymagany przy podpisywaniu umowy o studia  (nr konta Uczelni: 19109010720000000119910596 ).
 
 
Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. 11 Listopada 24
19-300 Ełk
tel. (87)621-76-11
e-mail: wgt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Park Naukowo - Technologiczny w Ełku
© 2022 Wyższa Szkoła Gospodarki